Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat

Huoltajuus ja asuminen

Lapsen huoltaja tekee päätöksiä lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta, kansalaisuudesta, äidinkielestä, nimestä, uskonnosta, passista, koulunkäynnistä, päivähoidosta, terveydenhoidosta ja muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Vanhempien ollessa avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat lähtökohtaisesti lastensa huoltajia. Avoliitossa yhteishuollosta usein sovitaan lastenvalvojan luona isyyden vahvistamisen yhteydessä. Mikäli vanhempien parisuhde päättyy, voivat he yhdessä sopia, toimivatko he jatkossa lapsen yhteishuoltajina vai uskotaanko huoltajuus yksin toiselle vanhemmalle. Huoltajuuteen liittyviä tehtäviä voidaan myös jakaa vanhempien kesken. Sopimus huoltajuudesta tulee vahvistuttaa lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa. Vanhempien tulee myös sopia, kumman luona lapsi virallisesti asuu. Mahdollinen vuoroviikkoasuminen toteutetaan tapaamissopimuksella.

Jos vain toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, voi hän tehdä yksin lasta koskevat päätökset. Lisäksi viranomaiset antavat lasta koskevia tietoja vain huoltajalle taikka vanhemmalle, jolla on tietojensaantioikeus. Lapsen huoltajuus on usein tärkeä asia vanhemmille, joten huoltajuutta koskevat päätökset kannattaa tehdä harkiten ja asiantuntijan avulla. Tapaamis- ja elatusasiat eivät ole sidottuja lapsen huoltajuuteen. Vaikka vanhempi ei olisikaan lapsen huoltaja, on hän silti velvollinen maksamaan elatusapua, ja lapsella on tapaamisoikeus vanhempaansa. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huoltajuudesta, voidaan asia saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tapaamisoikeus

Tapaamisoikeuden tarkoitus on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Huoltajuudella ei ole merkitystä tapaamisoikeuteen. Vanhemmat voivat sopia tapaamisista keskenään suullisesti tai niistä voidaan tehdä kirjallinen sopimus, jonka lastenvalvoja tai käräjäoikeus vahvistaa. Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen tapaamisoikeudesta, asia voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Jos lapsi asuu vuoroviikoin vanhempiensa luona, kirjataan tämä tapaamissopimukseen. Tapaamissopimuksen laatimisessa on syytä huomioida lapsen ikä ja kehitystaso. Erityisesti, jos vanhempien välit ovat tulehtuneet, kirjallisen sopimuksen laatiminen on erittäin tärkeää.

Lapsen elatus

Molempien vanhempien on vastattava lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Elatusavun määrää riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien elatuskyvystä. Vaikka vanhempi ei olisikaan lapsen huoltaja, on hän silti velvollinen maksamaan elatusapua. Vanhempien tekemä sopimus lapsen elatuksesta on vahvistettava lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa. Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon lapsen elatuksesta, voidaan asia saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.