Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin esimerkiksi sairauden vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtakirja on laadittava ennen kuin toimintakyky on merkittävästi alentunut. Edunvalvontavaltakirjan etuina on se, että henkilö voi itse määrätä henkilön, johon luottaa ja jonka haluaa asioitansa hoitavan sitten kun itse ei siihen enää kykene. Lisäksi valtakirjalla voidaan vähentää viranomaisbyrokratiaa, joka liittyy holhoustoimilain perusteella määrättävään edunvalvojaan.

Valtakirjassa henkilö nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtakirjan laatija määrittelee itse ne tehtävät, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuutettuja voi olla myös useampia ja heillä voi olla erilaisia tehtäviä.

Valtakirjaa laadittaessa on aina syytä kääntyä lakimiehen puoleen, jotta esimerkiksi mahdolliset esteellisyyssäännökset tulee huomioiduksi valtakirjan laadinnassa.