Tietosuojaseloste

18.8.2022

Rekisterinpitäjä:

Lakiasiaintoimisto Pro Laki Oy, 2338012-2 (jälj. yritys)
Pro Asuntokauppa LKV
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A
00260 Helsinki

Yhteyshenkilöt:

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
juristi, OTM Suvi Poutiainen
suvi.poutiainen(at)prolaki.fi
040 762 8268

Rekisterin nimi:

Lakiasiaintoimisto Pro Laki Oy:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri

Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus:

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään laissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeutetun edun toteuttamista varten sekä oikeuden tai muun viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi. Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • toimeksiantojen hoitaminen
 • asiakassuhteen hoitaminen, seuranta ja kehittäminen sekä asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen
 • reskontran seuraaminen
 • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten raportointi-, säilytys- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen

Rekisterin tietosisältö:

Yritys kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin voidaan kerätä rekisteröidyiltä muun muassa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Y-tunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Lainsäädännön edellyttämän toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten kopio henkilöllisyystodistuksesta
 • Toimeksiannon laatu
 • Asiakkaan vasta- ja myötäpuolia koskevat henkilötiedot
 • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot, myös vakuutustiedot
 • Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä saadut muut toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat henkilötiedot koskien mm. asiakkaan siviilisäätyä, perhesuhteita, työpaikkaa, koulutustaustaa, varallisuutta, velkoja, verotietoja ja terveydentilaa tms.

Tietolähteet:

Pääasiallisena tietolähteenä toimii henkilöasiakas itse ja yrityksen osalta yrityksen yhteyshenkilö. Tietoja voidaan kerätä soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta, kuten väestötietojärjestelmästä, pankeilta ja verohallinnolta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva:

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Rekistereitä säilytetään sellaisten ulkopuolisen palvelutarjoajan järjestelmissä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Yritys ottaa huomioon siihen sovellettavan lainsäädännön, viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Tietojen luovutus:

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille ja tiedot ovat vain yrityksen käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille tahoille vain lainsäädännön niin velvoittaessa.

Yrityksellä on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan lisätä sähköpostiohjelmaan ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Palveluntarjoajien kanssa on tehty sopimukset henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi myös näissä tilanteissa.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika:

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen yrityksen toiminnan kannalta sekä velvoittavan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton ohjeistuksen mukaan.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu;

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle:

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Evästeet ja sivuston käytön tilastointi:

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä (eng. cookies). Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tällä verkkosivustolla käytetään verkkoanalyysipalvelu Google Analyticsiä sivuston kävijämäärien analysoimiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google käyttää tietoja, kun vierailet verkkosivuilla löydät sivustolta ”Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa” osoitteesta policies.google.com/technologies/partner-sites. Jos haluat estää Analyticsin käytön selaimessasi, voit asentaa Google Analytics -selainlaajennuksen