KORONAVIRUS – lapsen tapaamisoikeus ja muutokset elatuskyvyssä poikkeustilanteen aikana

Koronavirus vaikuttaa terveyden lisäksi lähes jokaiseen elämän osa-alueeseen. Miten lapsen tapaamisoikeus toteutetaan epidemian aikana? Miten riskiryhmään kuuluminen vaikuttaa asiaan? Mitä jos sinä tai läheisesi sairastutte koronavirukseen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksen menettelystä:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

Kokosimme tähän näkemyksiämme oikeudellisiin kysymyksiin. Riitatilanteessa kannattaa jo varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä juristiin, jonka kanssa voitte yhdessä arvioida oman tilanteenne.

-Pitääkö tapaamissopimusta noudattaa koronaviruksen epidemia-aikana?

Lähtökohtaisesti tapaamissopimusta tulee noudattaa, jos se on mahdollista. Tapaamisjärjestelyissä tulee kuitenkin huomioida lapsen ja hänen lähipiirinsä terveys ja turvallisuus THL:n suositusten mukaan.

Vanhempien olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan sopia pelisääännöistä, joita epidemian aikana noudatetaan ja pyrkiä näin yhtenäistämään käytäntöjä tässä haasteellisessa tilanteessa.

Pitääkö tapaamissopimusta noudattaa, jos lapsi kuuluu riskiryhmään, ja etävanhemman luona on esimerkiksi päivähoidossa olevia lapsia?

Kysymykseen ei ole suoraa vastausta. Vanhempien tulisi pyrkiä sopimaan tapaamisten toteuttamisesta yhteisymmärryksessä. Asioista on hyvä sopia kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.  Vaikka sähköpostitse tehty sopimus ei ole lastenvalvojan eikä käräjäoikeuden vahvistama, se on tässä tilanteessa kuitenkin parempi kuin suullisesti tehty sopimus.

Epidemiaa ei saa missään tapauksessa käyttää lapsen vieraannuttamiseen toisesta vanhemmasta. Mikäli tapaamisia ei voida toteuttaa normaalisti, tulee vanhempien sopia, miten lapsen ja etävanhemman suhdetta voidaan tukea epidemian aikana ja miten yhteyttä käytännössä ylläpidetään. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi videoyhteyksien käyttäminen on suositeltavaa.

Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, kannattaa asiassa olla yhteydessä juristiin.

Pitääkö tapaamissopimusta noudattaa, jos etävanhempi kuuluu riskiryhmään, eikä voi tavata päiväkodissa hoidossa olevaa lasta?

Vanhempien keskusteluyhteys on tärkeä tässäkin tilanteessa. Riskiryhmään kuuluvaa vanhempaa ei voida velvoittaa tapaamisiin. Sitä vanhempaa, jota kohtaan tapaamisoikeus on vahvistettu, ei voida velvoittaa noudattamaan tapaamissopimusta vastoin hänen tahtoaan.

Pitääkö tapaamissopimusta noudattaa, jos lapsella on koronavirus?

Jos lapsi sairastuu koronavirukseen, ei tapaamista voida toteuttaa (kts THL:n suositus).

-Mitä jos toinen vanhemmista estää tapaamiset?

Mikäli lähivanhempi ei noudata tapaamissopimusta tai -päätöstä, on mahdollista vaatia tapaamissopimuksen täytäntöönpanoa käräjäoikeudessa. Lainsäädännössä tällaiseen poikkeustilanteeseen ei ole suoranaisesti varauduttu. On kuitenkin todettu, että käräjäoikeuden on hylättävä hakemus tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta, jos täytäntöönpano olosuhteiden muuttumisen tai muun syyn vuoksi on selvästi lapsen edun vastaista. Tapaamisoikeuden täytäntöönpano voi siis joissain tilanteissa estyä lapsen edun vastaisena. Se, missä tilanteessa tapaamisen täytäntöönpano katsotaan lapsen edun vastaiseksi, jää kuitenkin tapauskohtaisen harkinnan varaan ja viime kädessä oikeuden ratkaistavaksi.

Elatuskyvyn muutokset mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden johdosta?

Mikäli vanhemman elatuskyky muuttuu olennaisesti, on sen katsottu olevan riittävä peruste elatusavun muuttamiselle. Asian käsittely käräjäoikeudessa on usein hidasta, minkä vuoksi asia kannattaa ottaa esille mahdollisimman pian tilanteen synnyttyä. Jos vanhemmat saavat sovittua asiasta, voi lastenvalvoja vahvistaa uuden sopimuksen elatusavusta. Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen, kannattaa ottaa yhteyttä juristiin mahdollisimman pian.

Toimistomme juristeilla on usean vuoden kokemus lapsioikeudellisten asioiden hoitamisesta, ota tarvittaessa yhteyttä 040 762 8268 tai info@prolaki.fi